HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Phước Phè Phỡn

Trên tay Logitech MX Master 2S - Pin 70 ngày, xài 3 màn hình cùng lúc

31 ratings | 6628 views
Video mình quay bằng Canon M6 với ống kit 15-45mm :D * Link tải Logitech Flow: https://download01.logi.com/web/ftp/pub/techsupport/options/Options_6.60.570.exe * Giá bán Logitech MX Master 2S: http://www.azaudio.vn/logitech-mx-master-2s * Giá bán Logitech MX Anywhere 2S: http://www.azaudio.vn/logitech-mx-anywhere-2s
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (6)
Trung Nguyễn Quang (27 days ago)
2tr... thôi cứ trung thành vs bộ đôi bàn phím và chuột g pro thôi
ikki itsuki (3 months ago)
review quá nghiệp dư và nhiều thiếu sót do k chịu lên trang chủ để xem qua tính năng đã được thông báo trước của nó. - cái đế mà tì ngón tay cái xuống cũng là 1 nút ấn và có thể macro vào dc. - ko nói điểm khác gì giữa con đời S này và con đời cũ - khối lượng cũng ko nói là bao nhiêu mà chỉ nói chung chung k quá nặng và cũng k quá nhẹ thì con chuột logitech nào cũng vậy thôi.
A. L (4 months ago)
2tr4 mới ghê. Trên tiki rẻ hơn
Đình Long Nguyễn (5 months ago)
trên chuột có nơi chứa đầu thu ko ad
Tran Vinh (8 months ago)
bác ơi nút trên con lăn để cỉnh mode con lăn quay liên tục hoặc mode con lăn quay bth
Vinh Vo Truong (1 year ago)
Có bản màu xanh midnight không vậy bạn

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.